Polityka prywatności

1) Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisów, działających pod adresami: www.pomorskie-prestige.eu (dalej: „Serwis„), a także danych przekazanych w związku ze świadczeniem usług oraz określa mechanizmy wykorzystania przez Serwis plików cookies/ciasteczek (dalej: „Cookies„).

2) Administratorem danych osobowych jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą w Gdańsku; adres: ul. Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk; wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177559, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 583-284-28-41, REGON: 192982037.

3) Dane Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5) Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@prot.gda.pl, bądź pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 2.

6) Z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Dane osobowe Użytkownika, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
a) kontaktowania się z Użytkownikiem (Klientem);
b) celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Administratora w Serwisie;
c) realizacji umów i procesów handlowych;
d) celów marketingowych;

8) Administrator przetwarza następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres;
c) adres e-mail;
d) numer telefonu;

9) Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
c) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10) Administrator może powierzyć dane:
a) uprawnionym podmiotom publicznym;
b) podmiotom będącym klientami lub kontrahentami Administratora w przypadku spraw dotyczących tych zleceń;
c) podmiotom dostarczającym korespondencję;
d) podmiotom świadczącym usługi księgowe/rachunkowe;
e) podmiotom świadczącym usługi IT.

11) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastąpi to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

12) Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, z którymi wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik, którego dane dotyczą, samodzielnie decyduje, o skorzystaniu z takiej funkcjonalności Serwisu.

13) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli:
a) na podstawie wyrażonej zgody – przy czym nawiązanie kontaktu z Administratorem i przekazanie danych osobowych świadczy o jej wyrażeniu;
b) jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy;
c) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

14) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

15) Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

16) Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

17) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

18) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

19) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą pod adresem Wały Jagiellońskie 2a, Gdańsk

20) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

21) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

22) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

23) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

24) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

25) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

26) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@prot.gda.pl.

27) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

28) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

29) Zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.